Essay Example: Socio Economic

Essay Example, Alternative Learning System

Topic: Bilang isang kabataan, paano ka makatutulong sa pagpapaunlad ng iyong pamayanan?
Author: Albert Cueva

Bilang Isang Kabataan, Paano Ka Makatutulong sa
Pagpapaunlad ng Iyong Pamayanan?

Ang pamilya ang pinakamaliit na yunit sa pamayanan at ang estado ng bawat isa nito ay ang kabuuang repleksyon ng kaunlaran ng isang pamayanan. Malinaw na naihatid ng analohiyang ito na sa loob ng ating tahanan magmumula ang inaasam nating pag-unlad.

Bawat isa sa miyembro ng ating pamilya ay mayroong maiaambag upang makamit ang kaunlaran. Ako bilang isang kabataan na nasa murang edad pa lamang, ang aking mga maibabahagi ay limitado ngunit buong paniniwala kong magdudulot ng magaganda at pangmatagalang resulta sa hinaharap.

Uugaliin kong maging masunurin at magalang na anak, mapagmahal na kapatid, at may sariling kusa sa mga gawaing bahay. Naniniwala akong sa ganitong kaisipan at gawain sa loob ng ating tahanan ay nagsisimulang mahubog ang mga pangunahing sangkap sa isang maunlad na pamayanan gaya ng diwa ng pagkakaisa, kapayapaan, at pagmamalasakit sa kapwa.

Ang aking mga natutunan sa loob ng aming tahanan ay aking isasabuhay sa lahat ng pagkakataon. Ako ay susunod sa mga batas na ipinatutupad sa aming pamayanan. Ako rin ay lalahok kung hindi man ay makikiisa sa mga proyekto ng aming barangay para sa lalo pang ikauunlad nito.

Tunay ngang ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan kaya ngayon pa lamang ay sisimulan ko nang maging isang mabuting mamamayan. Magagawa ko ito sa pamamagitan ng pag-aaral nang mabuti at pag-iwas sa bisyo o sa anumang masasamang gawain.

Pipilitin kong maging isang mabuting huwaran sa mga kapwa kong kabataan. Lubos ang aking paniniwalang ang mga simpleng pamamaraan kong ito ay malaking kontribusyon sa pagpapaunlad ng pamayanang aking kinabibilangan.

This literary work is protected by the Intellectual Property Rights of the Philippines. Learn More →

0 comments:

Post a Comment